Audyt techniczny nieruchomości. Technical due diligence, czyli badanie stanu technicznego nieruchomości.

Technical due diligence jest to badanie stanu technicznego nieruchomości.

Podobnie jak w przypadku badania stanu prawnego (legal due diligence) jest to etap przedtransakcyjny, ale zmierzający do oceny i wyeliminowania ryzyka związanego z inwestycją, w zakresie technicznym oraz oceny kosztów związanych z inwestycją.

Zakres badania stanu technicznego jest uzależniony od rodzaju inwestycji i jej rozmiaru i może być dowolnie modyfikowany, w zależności od potrzeb.

Na proces badania stanu technicznego nieruchomości składają się:

  1. Analiza dokumentacji technicznej obiektu.
  2. Weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.
  3. Analiza zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami i normami.
  4. Wykonanie inwentaryzacji i pomiarów nieruchomości.
  5. Dokonanie przeglądu stanu technicznego nieruchomości oraz instalacji.
  6. Ocena prawidłowości wykonania robót budowlanych i instalatorskich.
  7. Ocena prawidłowości wykonania napraw wynikających z gwarancji i rękojmi oraz napraw pogwarancyjnych.
  8. Ocena fizycznych i technicznych możliwości realizacji projektu, w tym budowy, remontu, adaptacji, przebudowy i rozbudowy.
  9. Oszacowanie kosztów robót i nakładów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu.
  10. Podjęcie innych czynności w celu prawidłowego przeprowadzenia badania technicznego.
Badanie stanu technicznego nieruchomości jest zalecane nie tylko w przypadku zakupu nieruchomości, ale także przed zawarciem umowy najmu lub dzierżawy. Proces ten pozwala zminimalizować ryzyko związane z inwestycją pod kątem technicznym lub całkowicie je wyeliminować. Daje również inwestorowi pogląd na rozmiar inwestycji w zakresie nakładów niezbędnych do poniesienia, w celu osiągnięcia celu, któremu ma służyć nieruchomość.