Feasibility study, czyli studium potencjału inwestycji w nieruchomości.

Feasibility study w tłumaczeniu z jęz. angielskiego, oznacza "studium wykonalności". Należy zatem przyjąć, że jest to badanie polegające na ocenie i analizie potencjału projektu, w odniesieniu zarówno do możliwości realizacji, jak i jego opłacalności. 

Innymi słowy, w odniesieniu do nieruchomości, proces ten można określić jako studium potencjału nieruchomości, czyli badanie mające na celu wsparcie procesu decyzyjnego po stronie inwestora w zakresie zakupu, najmu lub dzierżawy nieruchomości przy uwzględnieniu czynników mogących wpłynąć na rentowność inwestycji w nieruchomość.

Ocena potencjału projektu oparta jest na analizie możliwości realizacji inwestycji oraz zagrożeń z nią związanych, przy racjonalnym określeniu zarówno mocnych jak i słabych stron projektu inwestycyjnego.

W opracowaniu określa się możliwości budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji bądź remontu nieruchomości, w odniesieniu do wymagań i oczekiwań inwestora lub pod kątem optymalizacji nieruchomości w zakresie dostosowania jej do realizacji określonych przez inwestora celów. 

Studium potencjału nieruchomości obejmuje także określenie niezbędnych nakładów i wykorzystania zasobów niezbędnych dla realizacji projektu lub inwestycji.

W ujęciu budżetowym, analiza feasibility study zmierza do oszacowania rentowności inwestycji przy uwzględnieniu wydatków niezbędnych dla wejścia w inwestycję lub realizację projektu oraz oczekiwanych zysków w ujęciu porównawczym, na podstawie danych wyjściowych oraz zgromadzonych w trakcie dokonywania analizy.

W oparciu o wyniki analizy podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu inwestycji, jej modyfikacji lub rezygnacji z realizacji projektu inwestycyjnego.