Inżynier Kontraktu. Zakres praw i obowiązków według FIDIC.

Inżynier Kontraktu to funkcja wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (fr. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), a zakres praw i obowiązków Inżyniera Kontraktu jako uczestnika procesu budowlanego, wynika z Ogólnych Warunków Kontraktu FIDIC. 

Nazwa ta może być myląca, ponieważ nie odnosi się ona do pojedynczej osoby, a do zespołu specjalistów działających wspólnie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Inwestora).

W skład zespołu, pod wspólnym określeniem Inżyniera Kontraktu wchodzą:

  • Inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu;
  • Inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu;
  • Specjaliści określeni specyfiką projektu (np. specjalista w zakresie rozliczeń finansowych, specjalista w zakresie obsługi prawnej itp.);

Do zadań Inzyniera Kontraktu należą:

  • Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
  • Nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
  • Sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).
Udział Inżyniera Kontraktu w procesie budowlanym stanowi gwarancję realizacji inwestycji zgodnie z wymogami zawartej umowy.

Realizacja obowiązku sporządzania raportów przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie procesu inwestycyjnego daje rękojmię sprawnego i rzetelnego rozliczania dotacji unijnych pozyskanych na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego. 

Inżynier Kontraktu, jako grupa specjalistów, w skład której wchodzą także inspektorzy nadzoru inwestorskiego, sprawuje nadzór nad prawidłowością stosowania procedur unijnych wynikających z umów o dofinansowanie inwestycji i z tego względu jest pierwszą instancją w zakresie kontroli dysponowania środkami unijnymi w procesie inwestycyjnym.