Zastępstwo inwestycyjne - istota i zakres umowy.

Istotą zastępstwa inwestycyjnego jest odciążenie inwestora bezpośredniego na wszystkich etapach realizacji inwestycji poprzez zlecenie niektórych lub wszystkich czynności prawnych bądź faktycznych zmierzających do realizacji inwestycji inwestorowi zastępczemu.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu, co oznacza, że inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności na rzecz inwestora bezpośredniego. Innymi słowy, inwestor zastępczy jest reprezentantem inwestora bezpośredniego na budowie, a jego zadaniem jest organizacja i nadzór nad inwestycją, na wszystkich jej etapach.

Istnieją dwa rodzaje umów o zastępstwo inwestycyjne, a różnice między nimi opisujemy w odrębnym artykule.

W ramach zastępstwa inwestycyjnego, inwestor zastępczy odpowiedzialny jest za:

 • Przygotowanie i organizacja postępowania o wyłonienie generalnego wykonawcy.
 • Weryfikacja podwykonawców i dostawców.
 • Przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy.
 • Zawarcie w imieniu i na rzecz Inwestora umowy ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy lub/i remontu.
 • Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
 • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji podczas całego procesu realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i innych mediów niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego.
 • Przygotowanie i koordynacja dostaw narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.
 • Dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego etapu prac lub raz w miesiącu.
 • Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • Inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach.
 • Prowadzenie narad roboczych na terenie inwestycji.
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych realizacji inwestycji, w tym rozliczeń.
 • Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego.
 • Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych na każdym etapie realizacji Inwestycji, w zależności od potrzeb i zakresu prac.
 • Egzekwowanie w imieniu inwestora uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi przeciwko wszystkim podmiotom biorącym udział w realizacji inwestycji.
 • Naliczanie i egzekwowanie kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców przysługujących Inwestorowi.
 • Archiwizacja korespondencji i dokumentacji oraz przekazanie Inwestorowi pełnej dokumentacji inwestycji.
 • Reprezentowanie Inwestora przed osobami fizycznymi i prawnymi, organami władzy samorządowej, sądami powszechnymi w celu zabezpieczenia realizacji Inwestycji lub/i interesów Inwestora.
 • Zwrot terenu budowy po zakończeniu inwestycji. 
 • Rozliczenie końcowe inwestycji.
 • Organizacja przeprowadzki lub lokalu zastępczego w razie potrzeby.