Polityka prywatności firmy Goclaw Investments

 

DANE OSOBOWE  

(Dotyczy korzystania z wszelkich usług oferowanych przez Goclaw Investments w tym serwisów internetowych, których właścicielem jest Goclaw Investments, a pośród nich: usług związanych z obsługą nieruchomości w ramach oferty dostępnej na stronach www.goclawski.com.pl oraz www.twojajurata.pl, usług krótkoterminowego zakwaterowania oferowanych na stronach pod adresem www.twojajurata.pl, wszelkich innych usług oferowanych i wykonywanych pod markami: Goclaw Investments, Goclaw Capital, Twojajurata.pl, Birdgrove, Legal Support Solutions.)


Goclaw Investments informuje:

1) Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności:

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 

- a od 25. maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) 

2) Dane osobowe Klientów przechowujemy wyłącznie w niezbędnym zakresie, zapewniając ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

3) Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy nikomu zgromadzonych danych osobowych Klientów, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami, lub wynika ze specyfiki i zakresu zawartej umowy.

4) Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Gocławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goclaw Investments Paweł Gocławski z siedzibą w Warszawie (00-801)

5) Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@goclawski.com.pl

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od zakresu i podstawy ich udostępnienia, a od 25. maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO:

- w przypadku korzystania z usług oferowanych na stronach pod adresem www.goclawski.com.pl, w celu:

 • prawidłowej realizacji usług 
 • przygotowania spersonalizowanej oferty
 • zawarcia i wykonania umowy w zakresie uzgodnionym przez strony
 • wystawienia dokumentów księgowych
 • egzekwowania i windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń
 • statystycznym i archiwizacyjnym

- w przypadku korzystania z usług oferowancyh na stronach pod adresem www.twojajurata.pl, w celu:

 • realizacji procesu rezerwacji apartamentów
 • wygenerowania dokumentów rezerwacyjnych, w tym oferty najmu oraz umowy najmu
 • zawarcia umowy krótkoterminowego zakwaterowania
 • wykonania umowy krótkoterminowego zakwaterowania
 • wystawienia dokumentów księgowych
 • egzekwowania i windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń
 • statystycznym i archiwizacyjnym
(Uwaga! szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych klientów Twojajurata.pl znajdują się tutaj).

7) Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane, wyłącznie po wyrażeniu wcześniejszej zgody, w celu: 

 • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
 • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami Administratora, w tym w formie mailingu, 
 • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu.

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów przez okres do 10 lat lub do momentu odwołania zgody.

9) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie upoważnienia zawartego w umowie, a także upoważnieni pracownicy lub pełnomocnicy. W niektórych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane dalej – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi w sposób prawidłowy i ciągły, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

12) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów, a tym samym odmową świadczenia usług, a w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w okresie obowiązywania zawartej wcześniej umowy - rozwiązaniem umowy. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Nasze serwery posługują się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasze serwery i dostarczają dane statystyczne o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. W plikach tych zapisywane są informacje na temat sesji, frazy kluczowe, przejścia między stronami, ostatnio oglądane strony, oddanie głosu w ankiecie. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszych witryn.

STRONY ZEWNĘTRZNE

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

REKLAMY

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera.

KONTAKT

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres dane.osobowe@goclawski.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 533 011 328.